สภาพภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง ขนาด
             เกาะสมุยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งอยู่ตอนกลางของอ่าวไทยนอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเส้นรุ้งที่ 9 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก ห่างจากจังหวัด
สุราษฎร์ธานีประมาณ 100  กิโลเมตร   และห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 789 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์
            เกาะสมุยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม   รองจากเกาะภูเก็ต  และเกาะช้างของจังหวัดตราดขนาดของเกาะ
มีความกว้าง 21 กิโลเมตร  ความยาว 25 กิโลเมตร  มีพื้นที่รวมทั้งหมด  252 ตารางกิโลเมตร เฉพาะเนื้อที่ที่เป็นเกาะสมุยจริงๆ
มีเพียง  227 ตารางกิโเมตรหรือ 142,273 ไร่  ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ของเกาะต่าง ๆ รวมอยู่ด้วยกันประมาณ 50 เกาะ

ลักษณะภูมิประเทศ
           พื้นที่เกาะสมุย มีภูเขา และที่ดอนสูงทั่วไป มีที่ราบประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด ตอนกลางของเกาะมีลักษณะเป็น
ภูเขาประมาณร้อยละ 53.37  ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดสูง 630 เมตรจากระดับน้ำทะเล
เป็นแนวขวางจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่านกลางตัวเกาะคลุมพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมด  ส่วนด้านตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเป็น
ภูเขาเช่นเดียวกันซึ่งภูเขาเหล่านี้จะเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารในเกาะสมุย และป่าเบญจพรรณ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่เหลือเป็น
หาดทรายหรือสันทราย ประมาณร้อยละ 33.40 พื้นที่เป็นแหลม ประมาณร้อยละ 7.95 พื้นที่เป็นที่ลุ่ม ประมาณร้อยละ 5.28

อาณาเขตติดต่อ
               ทิศเหนือ   ติดต่อเขตอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย
               ทิศใต้       ติดต่อทะเลเขตอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวไทย
               ทิศตะวันออก      ติดต่อทะเลอ่าวไทย และทะเลจีน
               ทิศตะวันตก       ติดต่อเขตอำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเมือง อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา อ่าวบ้านดอน
                                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สภาพภูมิอากาศ
        สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของเกาะสมุย จะมีฝนตกชุกตลอดปี   เพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จากมหาสมุทรอินเดีย  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนตอนใต้และอ่าวไทย  แต่อากาศโดยทั่วไปของเกาะสมุย
ก็อยู่ในเกณฑ์อบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ในเดือนพฤษภาคม ประมาณ 32.5
องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม ประมาณ  23.9 - 22.4 องศาเซลเซียส ฝนตกมากที่สุด
ในเดือนพฤศจิกายน และเป็นช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูง เฉลี่ยถึงร้อยละ 91.3
        ฤดูกาลของเกาะสมุย แบ่งเป็น 3 ฤดูกาลคือ
          ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม รวม 6 เดือน ในฤดูฝนนี้มีลมที่พัดผ่านประจำ และนำฝนมาตกอยู่
3 ลม คือ (1) ลมตะวันตก  (2) ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ชาวสมุยเรียกว่า "ลมพัดหลวง" และ (3) ลมตะวันตกเฉียงใต้
จากมหาสมุทรอินเดีย ที่ชาวสมุย เรียกว่า "ลมพัดยา"
          ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม รวม 3 เดือน ในฤดูนี้  มีลมพัดผ่านประจำอยู่  2 ลม คือ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ชาวเกาะสมุยเรียกว่า"ลมอุตรา" ซึ่งนอกจากจะนำความหนาวเย็นมาให้แล้ว ยังนำฝนมาตกด้วยและทำให้
มีคลื่นลมแรง  เพราะเป็นลมที่พัดมาจากทะเลจีนและไม่มีที่กำบังลม  ในบางครั้งลมสงบแต่มีคลื่นใต้น้ำซึ่งเป็นอันตรายมาก นอกจากนี้
ก็มีลมเหนือ หรือที่เรียกว่า "ลมว่าว" ในช่วงนี้มีคลื่นลมแรง
          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนเมษายน รวม 3 เดือน ในฤดูนี้มีลมพัดผ่านประจำคือลมตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งชาวสมุยเรียกว่า  "ลมตะเภา"  ลมใต้  หรือ  "ลมสลาตัน"  และลมตะวันออก  หรือ  "ลมออก" สำหรับฤดูนี้คลื่นลมสงบอากาศ เย็นสบาย เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากคำถาม
1.  เกาะสมุยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอะไร?             ชุมพร         สุราษฎร์ธานี        นครศรีธรรมราช

2.  เกาะสมุยมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าเกาะภูเก็ต?         เล็ก         ใหญ่

3.  เกาะสมุยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย หรือ อันดามัน?           อ่าวไทย          อันดามัน

4.  พื้นที่ส่วนใหญ่บนเกาะจะเป็นที่ราบ ใช่หรือไม่?       ใช่           ไม่ใช่

5.  เกาะสมุยจะมีฤดูอะไรที่ยาวนานที่สุด?                  หนาว         ร้อน          ฝน


กลับไปหน้าแรก |

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 15036. ตั้งแต่ 16/ เม.ย./2543
<BGSOUND SRC="s01.mid" LOOP=INFINITE>